یادداشت/ایرج نیازآذری :تحول علمی‌وفرهنگی‌فراگیرباتاسیس‌دانشگاه مازندران در۲۶شهریورسال۱۳۵۸
یادداشت/ایرج نیازآذری :تحول علمی‌وفرهنگی‌فراگیرباتاسیس‌دانشگاه مازندران در۲۶شهریورسال۱۳۵۸

دانشگاه مازندران پس از تشکیل قانونی وسیرتکامل خویش درچندین مرحله تحول ساختاری را تجربه نموده است به نحوی که دانشکده‌های پزشکی بابل، منابع طبیعی‌وعلوم کشاورزی گرگان و ساری وفنی ومهندسی بابل پس از انتزاع و استقلال به دانشگاه مستقل‌ ومعتبرارتقا یافتند.

۲۶شهریور(۱۳۵۸)دانشگاه مازندران ۴۲سالگی خود را جشن می گیرد. قبل از انقلاب اسلامی در استان مازندران دانشگاه جامع نداشتیم بلکه چندموسسه‌آموزش عالی بصورت پراکنده درچندشهر ازاواخر دهه چهل زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می کردند. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وبا دگرگونی در سیاست ها و اهداف آموزش عالی، “شورای انقلاب” ،با لایحه پیشنهادی دولت موقت قانون تشکیل دانشگاه مازندران را ازبهم پیوستن آموزشگاه عالی جنگل ومرتع گرگان، مدرسه عالی کشاورزی ساری، دانشکده دبیر فنی بابل ، مدرسه عالی علوم اقتصادی بابلسر درساختاردانشگاه درشرف تاسیس(مرکز تحصیلات تکمیلی) رضاشاه بابلسرادغام و تصویب نمود.

دانشگاه مازندران پس از تشکیل قانونی وسیرتکامل خویش درچندین مرحله تحول ساختاری را تجربه نموده است به نحوی که دانشکده‌های پزشکی بابل، منابع طبیعی‌وعلوم کشاورزی گرگان و ساری وفنی ومهندسی بابل پس از انتزاع و استقلال به دانشگاه مستقل‌ ومعتبرارتقا یافتند.

طرح‌توسعه‌همه‌جانبه‌وشتابان  دانشگاه مازندران‌در پردیس بابلسر در زمینی به مساحت ۱۶۰ هکتار اجرایی شدو حدود ۱۳۰هزارمتربع فضای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، رفاهی، اداری وفرهنگی طی ۴۲ساله گذشته ساخته شده ودراختیاردانشگاهیان‌قرارگرفت.‌ 

دانشگاه مازندران به عنوان مولودارزشمندوثمره غنی‌علمی وفرهنگی انقلاب اسلامی برکات فراوانی برای استان مازندران وکشور داشته و دانشگاهیان فرهیخته خدمات ارزنده علمی، پژوهشی، آموزشی وفرهنگی واجتماعی ازخود بجاگذاشته اندتاراهبرد امام راحل مبنی براینکه “دانشگاه مبدا همه تحولات است” را عینیت بخشند.

دانشگاه مازندران هم اکنون دارای ۱۲دانشکده ، ۳۶۶رشته گرایش،  ۴۰۹عضو هیات علمی وحدود۱۳۰۰۰ دانشجوو۴۷۰کارمند

ده هاهزار دانش‌آموخته و متخصص پرورش و تحویل جامعه داده است. 

دانشگاه مازندران  به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی استان نقش دانشگاه منتخب و مادر رادرآموزش عالی مازندران ایفا می‌کند و انتظار است نقش سازنده تری در تحولات علمی و فرهنگی واجتماعی وتوسعه همه جانبه منطقه داشته باشد. 

باشادباش‌این مناسبت‌فرخنده وقدرشناسی‌از همه فرهیختگانی که درتاسیس، توسعه واداره دانشگاه مازندران نقش آفرینی نمودندوباسپاس از مساعی اعضای محترم هیات علمی و کارکنان شریف اما مسوولیت اجتماعی دانشگاهیان ایجاب می کندبرای رشدو تعالی این میراث سترگ علمی وفرهنگی بخصوص بین المللی سازی ، جامعه محورو دانشگاه کارآفرین نمودن این نهاد ارزشمند بیش از پیش کوشاباشند. 

ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگار 

وکارشناس دانشگاه مازندران