یادداشت/کارکرد آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد و قوام ایران قوی
یادداشت/کارکرد آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد و قوام ایران قوی
توسعه‌ی آموزش‌هاي فنی و حرفه اي در هر کشور، به مجموعۀ شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در آن کشور بستگی دارد و آن گاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بستر تحول قرار می گیرد که تمامی ارکان یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این ارگان حمایت نمایند، بدون شک یکی از مولفه‌های اصلی ایران قدرت‌مند توانمندی مهارتی نیروهای کاری آن است و این امر در سایه توجه به آموزش‌های مهارتی ایجاد می گردد.

یادداشت:سید حسین درویشی -بدون شک قدرت بومی و ملی منهای حضور نخبگان مهارتی بی‌معنا است. اقتصاد مولد، تکنولوژی برتر اقتصادی از علم به دست می‌آید و علم آنگاه معنا پیدا می کند که مهارت پیوست آن باشد؛ ایران امروز آن گاه قوی خواهد شد که مهارت به مدد دانش بیاید و به سخن دیگر کاربست علم را در عرصه ی مهارت نگریسته شود؛ بنابراین شناسایی، هویت‌بخشی و تکریم از مهارت آموختگان و کارآفرینان مهارتی جامعه پیش‌نیاز قوی شدن ایران است.

مهارت عبارت است از؛ توانایی پیاده سازي علم در عمل. مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می یابد. آموزش مهارتی عبارت از رویارویی دانش محور مستقیم با عوامل محیطی و طراحی دوره هاي استاندارد متناسب با توان موجود به منظور خنثی سازي تهدیدها و ایجاد اقداماتی بر پایۀ فرصت ها و با هدف تقویت یا بهبود نقاط قوت در دوره زمانی میان مدت است. توسعۀ مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد می شود و بدون آن، در بسیاري از موارد معلومات، منشاء تأثیر زیادي نخواهند بود. براي مثال هیچ مدیري بدون به کارگیري و تجربه کردن اصول کار تیمی در عمل، نمی تواند مهارت کار تیمی را با مطالعه کسب کند، در اقتصاد دانش محور، مهمترین عامل تولید نه نیروي کار و سرمایه، بلکه دانش و مهارت است، قدرت اقتصادي و تولیدي سازمان هاي مدرن به جاي دارایی هاي فیزیکی، مرهون توانمندي فکري و خدماتی آنها است. توسعۀ مهارت ها در حالی شکل می گیرد که آموزش های کاربردی به جای آموزش های صرفاً نظری نسج بگیرد از این روست که اکثر دولت هاي اقتصادهاي تازه صنعتی شدة به منظور خلق مهارت هاي فنی، مهندسی و علمی سطح بالا براي انجام فعالیت هاي نوآورانه، بیشترین دارایی را به آموزش های مهارتی  اختصاص می دهند.

اقتصاد دان ها معتقدند که افزایش پایدار بهره وري نیروي کار از مقدار و کیفیت بهتر منابع سرمایه اي توأم با آموزش بیشتر و بهبود فرآیند تولید ناشی می شود، بدون شک توسعه ی آموزش هاي فنی و حرفه اي در هر کشور، به مجموعۀ شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در آن کشور بستگی دارد و آن گاه آموزش های فنی و حرفه ای در بستر تحول قرار می گیرد که تمامی ارکان یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این ارگان حمایت نمایند، بدون شک یکی از مولفه های اصلی ایران قدرت مند توانمندی مهارتی نیروهای کاری آن است و این امر در سایه توجه به آموزش های مهارتی ایجاد می گردد.

*به قلم سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران