استاندار مازندران حکمرانی علمی_عقلانی و جهاد سیستمی می‌خواهد
استاندار مازندران حکمرانی علمی_عقلانی و جهاد سیستمی می‌خواهد
در یادداشت زیر راه‌کارهایی برای حل مشکلات استان پیشنهاد شده است.

به گزارش ندای تجن_عرف سخنان روز معارفه تعارفات و شعارهاو طرح آرزو هاست، اما وقتی به میز ارجاع و اجرا که می روی با هزارویک اماو اگر و مانع بر می خوری که مهمنرین آنهاتعارض منافع است لذا باید برای حل آنها اختیار، قدرت، منابع ، تشکیلات و توانایی داشته باشیدچه آنکه شعارهای مشابه‌ای در گذشته تریبونی شد اما در مقام عمل با موانع سختی رویروشد.
با احترام و استقبال از سخنان وزیرکشور، نماینده ولی فقیه و استانداران سابق‌ و جدید در مراسم معارفه بیست و چهارمین استاندار مازندران بایدگفت: زمانی می توان به این سخنان امیدواربود که حکمروایی علمی‌عقلانی در کنار شایسته سالاری ، قانون مداری ، پاک دستی و سختکوشی اولویت مدیریت سیاسی استان و همه کنشگران و بازیگران قدرت باشد.
به طورحتم می‌توان با تاکید برقانون مداری ، نظم و تصمیم‌گیری مبتنی برعلمی عقلانی و پشتکارمعطوف به فرهنگ جهادی در سایه مدیریت حرفه‌ای برخی اهداف و برنامه های ترسیمی را با موفقیت به پیش برد اما بشرط مانع زدایی ها!
در استان مازندران ؛ معضل شهرگرایی، جناح سالاری، کینه توزی شخصی و پارتی بازی مانع از رشد سلسله مراتبی و حرفه ای بسیاری از نیروهای متخصص و کارآمد شده است.لذا اگر استاندار تازه نفس و انقلابی مازندران بخواهد جریان نوسازی اداری را درراستای گام دوم انقلاب اجرایی کند باید با این‌ موانع برخورد نمایدکه البته کار بسیار سختی در پیش رو خواهد داشت.
علیرغم اینکه هشتاددرصد مناصب مدیریتی فنی و تخصصی وتابع سلسله مراتب اداری هستند نبایدباآمدوشددولت‌هاتغییرکنند.
اماطبق “تئوری تاراج‌ مشاغل‌” گرفتاردخالت جریان‌هاو اراده‌‌های‌سیاسی می شوندوبه عامل ناکارآمدنظام اداری می‌انجامد.آیا استاندارجدید ضوابط‌ سیستمی را بر روابط سیاسی وجناحی و فامیلی ترجیح خواهد دادو مثلا درمقابل سفارش پایتخت نشینان مقاومت خواهد کرد!
به اعتقادنگارنده هرگونه کنشگری خارج از اسنادبالادستی ، قانون برنامه و بودجه سنواتی هدردادن انرژی و تلف کردن وقت است لذا اگر همین اهداف و برنامه های مقرردرقانون‌بودجه سنواتی‌محقق شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.‌
اگردستگاه های‌اجرایی، نخبگان نمایندگان مجلس ،فعالان بخش خصوصی و مدنی و همه کسانی که دل در گروتوسعه استان دارند پنجاه درصد ظرفیت قانون بودجه را اجرایی کنند استان مازندران پیشرفت معناداری خواهد داشت.
به طور قطع مهمترین کارویژه استاندارمازندران که الحمدالله تجارب مدیریتی ملی و تفکر جهادی دارند، امیدآفرینی، اعتماد سازی و راهبری مجموعه عظیم دستگاه های اجرایی ، نیرو های سیاسی و اداری و هدایت امکانات و منابع استان در نیل به تحقق اجرای قانون است.
دومین عامل موفقیت استاندار توان هماهنگ‌سازی قوای مختلف با سیاست‌های دولت دراستان، همگراسازی نخبگان و نیروهای اقتصادی و اجتماعی ، صنفی و مدنی ، سیاسی و فرهنکی از طریق نهادسازی آنهم برای اجرای قانون توسعه همه جانبه کشور بابرش استان مازندران می باشد.
سومین ماموریت استانداررا مقام معظم رهبری در شعارسال حکم فرمودند که عبارت است از “پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها! که باید از طریق عارضه یابی روندها، بهره گیری از تجارب مدیران ادوار، قدرت حل مسئله، نظارت میدانی ، هدایت سازمانی، شفاف سازی گزارش ها، ارزیابی مستمر و سایر روش های ابداعی و ابتکاری دانش بنیان عملیاتی واجرایی گردد.
نگارنده درمقام‌کارشناس دانشگاه مازندران گزاره های پیش گفته را در تعامل با نخبگان، استانداران‌ادوار،دبیرخانه مجمع نمایندگان ، دبیرخانه اتاق فکر توسعه و تعالی استان، کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، دبیرخانه ارتباط دانشگاه باجامعه وصنعت استان ، خانه مطبوعات استان ، رسانه های گروهی و‌شبکه های اجتماعی برای داوری اصحاب فکرواندیشه و‌ فعالان بخش خصوصی، صنفی و مدنی و کنشگران توسعه خواه به اشتراک گذاشته ومستندسازی نموده است.
ایرج نیازآذری/ روزنامه نگارو فعال فرهنگی و اجتماعی