مازندران،سرزمین حرکت و برکت/راه‌کارهای برون رفت از مشکلات
مازندران،سرزمین حرکت و برکت/راه‌کارهای برون رفت از مشکلات
نیاز آذری یادداشتی درباره مازندران، سرزمین حرکت و برکت؛ الزامات و رهیافت‌های نوسازی‌وشکوفایی ؛ راهکارهای برون رفت از موانع‌ومشکلات به پایگاه خبری ندای تجن ارسال کرده است که در متن زیر می خوانید:

ندای تجن_بازنویسی و نوشتارمکرر در باره پیشرفت استان مازندران ازآن جهت اهمیت وضرورت داردکه بهبودشاخص‌های توسعه مستلزم روزآمدشدن و بروز رسانی‌دانش و تجارب ، رهیافت‌ها و مانع زدایی مستمرروش‌هاوروندهای‌مدیریتی است.
به تصریح کارشناسان، استان مازندران دارای ویژگی‌ها و شاخص های بالقوه‌ای درحوزه های طبیعی و ژئوپلیتکی، افتخارات تاریخی و سرزمینی ، دیرینه‌های فرهنگی وتمدنی ، مشاهیر ومفاخرملی است که مستعدنوسازی و شکوفایی می باشد.
درحال حاضرنیزمنابع‌انسانی توانمندوارزشمندمازندرانی درعرصه‌های مختلف‌ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی، علمی،؛فرهنگی ،؛هنری، ورزشی و ایضا خبرگان و نخبگان بزرگ حوزوی، دانشگاهی ، لشکری و کشوری ، مدیریتی واجرایی در جای جای کشورحضوردارند که‌می‌توانند پیشران و شتاب دهنده توسعه شوندامافقدان نهادیایک نخ تسبیح همگراساز نتواسته این همه نیروی فعال را به سنرژی وجریان تعالی‌ بخش ومقوم توسعه مبدل‌ نماید.
استان زرخیزشمالی در کنار همه پتانسیل‌های ارزنده مادی و‌معنوی چالش‌ها و مشکلاتی هم‌ دارد که مانع رشدوپیشرفت مرد مان آن می باشد.‌مشکلات و‌ چالش‌هایی که آهنگ پیشرفت را کند نموده موجب ناکارآمدی‌های نگران کننده‌ای شده اند که عمده آنها درشمار گزاره‌های رفتاری و فرهنگی‌وازجنس‌متغیرهای‌واگرا سازوعامل عدم توسعه یافتگی هستند.‌
البته دوره مدیریتی مقام ارشداستان مازندران هنگامه استقرار دولت جدید زمانی‌حرکت‌بخش و امیدآفرین است که والی تازه نفس ونومنصوب مازندران سیادت علویان را از طریق خلق فرصت های دانش پایه ، علمی و نوظهور به فعلیت برساندواین امرمحقق نمی شودمگر با مشارکت‌فعالانه همه کنشگران‌توسعه خواه واتخاذ مدیریت وراهبردهای‌عالمانه و بهره گیری ازتجارب گذشته.
انتظاربحق افکارعمومی‌ازسید محمودحسینی پور سفیر دولت جناب رییسی این است که بزودی برنامه‌ها وراهبرد‌های‌مدیریتی‌و بسته‌های‌سیاستی خودرا برای نوسازی وشکوفایی‌توسعه استان‌ رونمایی نماید تازمینه‌های‌مشارکت همه جانبه کنشگران ترقی‌خواه درریل‌‌همراهی‌ وهمکاری قرارگیرد.
استاندارمازندران براین نکته اهتمام جدی داشته باشدکه وطن فصل‌مشترک همراهی وهمگرایی همه‌مازندیاران‌ترقی‌خواه‌باهمه
نگرش‌های‌سیاسی‌ وجغرافیایی بوده لذا دربکارگیری،همفکری ومشارکت‌خواهی‌ازهمه‌دلسوزان‌ استان‌با گشاده رویی‌استقبال نمایدواین فصل خدمت خودرابه گفتمان مسلط وجریان‌پر نشاط “مامی‌توانیم”درمازندران‌سربلند :سرزمین حرکت وبرکت، حماسه و‌دانایی، کاروتلاش تبدیل نماید.‌
ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگارو فعال فرهنگی و اجتماعی