الزامات مقصد گردشگری برای شهرهای مازندران/ صنعت گردشگری فرابخشی و نیازمندسرمایه گذاری‌و توجه ملی
الزامات مقصد گردشگری برای شهرهای مازندران/ صنعت گردشگری فرابخشی و نیازمندسرمایه گذاری‌و توجه ملی
مقارن با هفته‌پژوهش‌وفناوری  راهکارهای تبدیل مسیرگردشگری به مقصدگردشگری می‌توانددر قالب‌طرح‌های تحقیقاتی‌به‌پروژه مشترک‌همکاری‌علمی‌وفرهنگی دانشگاه‌ها وشهرداری‌هامنجرگردد. 

استاندارمازندران در نشست با فرمانداران و شهرداران استان از آنهاخواست شهرهای مازندران از مسیرگردشگری به‌مقصدگردشگری تبدیل وتغییریابند. 

نگارنده راهبرد توسعه گرایانه استاندارمحترم را شایسته تقدیر وتحقیق می‌داند اما تحقق این‌مهم مستلزم سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری،فرهنگ‌سازی،حمایت‌  ومانع زدایی ومشارکت‌همه‌دستگاه‌ ها وازهمه مهمترملی‌سازی صنعت‌ گردشگری‌مازندران‌ می‌باشد.

شناسایی‌وشناخت‌دقیق‌موانع و برطرف کردن آنها کارویژه مهمی است که می‌تواندباخلاقیت‌وابتکار شهرداری وشوراهای‌اسلامی‌شهرها  به‌رقابت وتحرک‌ کارآفرینانه فعالان کسب و کارهای گردشگری وخصوصاجوانان تبدیل شود.‌

مقارن با هفته‌پژوهش‌وفناوری  راهکارهای تبدیل مسیرگردشگری به مقصدگردشگری می‌توانددر قالب‌طرح‌های تحقیقاتی‌به‌پروژه مشترک‌همکاری‌علمی‌وفرهنگی دانشگاه‌ها وشهرداری‌هامنجرگردد. 

به استاندارمحترم پیشنهادمی‌کنم این گونه خواسته ها و طرح ها را درحد جلسه و دیدگاه متوقف ننماید و برای تحقق آنها ازطریق بسته‌های سیاستی و دستورات مکتوب اداری‌جریان‌ سازی وپیگیری مستمر نماید. 

شاید مهمتربن وجه مقصد گردشگردی‌شهرهای مازندران. فرهنگ ، خواست و همکاری مردم باشد یعنی اگر مردم مازندران بپذیرند که با سرمایه گذاری و‌ مشارکت درکسب وکار بخش گردشگری به سود، رفاه و اشتغال می رسند واز حمایت دولت و شهرداری ها برخوردار می شوند خودبه خود به این سمت کشیده می شوند.‌لذافرهنگ‌سازی‌اقتصادی و اجتماعی دراین بخش خیلی اثر بخش خواهدبود. 

همه‌شهرهای‌مازندران‌استعداد بالقوه برای مقصدگردشگری شدن را دارند چه آنکه هم اکنون نیز شهرهای غربی استان بخاطر دریا و جنگل مقصد گردشگری می‌باشند اما سایر شهرها برای مقصد شدن نیازمند تعریف چرایی‌ وبهانه‌توقف گردشگران هستند.‌به عبارتی باید پرسید گردشگربراساس چه جاذبه یا دلیلی می خواهد حداقل یک شبانه روز در شهری مثل بابل یا آمل توقف نماید درحالی که همه امکانات اقامتی در بابلسر فراهم است!

با احترام به نظر استاندار محترم اما نگارنده بوم گردی و مقصدگردشگری شدن روستاهای استان مازندران را جذاب تر و ضروری تر وبصرفه تر برای‌سرمایه گذاری می داندکه البته این مهم نیز محتاج مطالعات آمایشی و برنامه ریزی راهبردی و‌حمایت همه جانبه دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.

یکی از مهمترین الزامات مقصد گردشگری داشتن بسته‌سفر برای‌ تامین‌مجموعه‌نیازهای‌گردشگری است که بایددریک‌شهرمهیاساخت، نیازهای غذایی،علمی و فرهنگی، اماکن تاریخی، مبلمان شهری، تجاری، درمانی ، انواع رویدادها وجشنواره ها ، اماکن طبیعی وتفریحی درصدرقراردارد. 

گردشگری عنصری فرا بخشی بوده و‌ تمامی‌سازمان‌ ها باید پای کارآن باشند و‌شهرداری یا سازمان‌ میراث، صنایع دستی و‌ گردشگری به تنهایی نمی‌توانند اهداف این صنعت را محقق‌سازند.‌

رییس محترم شورای تامین استان‌ مستحضرند که “امنیت” مهمتربن” پارادایم” سرمایه گذاری گردشگری به شمارمی‌رودکه بعضا با یک تذکر تریبون نمازجمعه یا دخالت برخی نهادها یک‌شبه‌ هوا می‌شودکه بایدفکری برای آن شود.

ایرج نیازآذری/ روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و اجتماع