«سلامت محصولات کشاورزي » و سکوت مسئولان
«سلامت محصولات کشاورزي » و سکوت مسئولان
واقعيت اين است که تداوم اين وضعيت جداي از ضربه خوردن صادرات که دردرجه دوم اهميت قرار دارد، باعث شک کردن مردم به سلامت برخي محصولات کشاورزي شده که نمونه اش راصدرالدين نياوراني عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار بيان کرده وگفته است پس از برگشت خوردن محموله هاي فلفل دلمه اي ايران از روسيه، نه تنها جريان صادرات اين محصول کاملا متوقف شده بلکه مردم هم از خريد آن امتناع مي کنند که نتيجه اش کاهش 90 درصدي بهاي اين محصول در بازار و در خطرقرارگرفتن ميلياردها تومان سرمايه گذاري در توليد اين محصول است.

به گزارش ندای تجن-سريال برگشت خوردن محصولات کشاورزي صادراتي ايران از کشور هاي مختلف همچنان ادامه دارد و وزارت جهادکشاورزي و ساير دستگاه هاي مسئول همچون سازمان استاندارد، سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت و ديگر دستگاه هاي دخيل درباره آن سکوت پيشه کرده يا بازي هميشگي تناقض گويي را راه انداخته اند؛ بازي که به قيمت شک کردن مردم به سلامت محصولات کشاورزي و وارد آمدن ضررهاي هنگفت به کشاورزان و سوختن سرمايه هاي آنان تمام مي شود.

وقتي نخستين محموله فلفل دلمه اي ايران در حدود يک ماه پيش از روسيه برگشت خوردکسي چندان ماجرا راجدي نگرفت و خسرو چنگلوايي رئيس وقت سازمان حفظ نباتات مشکل را در استفاده از چهارنوع سم درکاشت اين محصول ذکر کرد که در روسيه ثبت نشده است.

اما اين تازه آغاز ماجرا بود. کمي بعد ماجراي برگشت خوردن نخل هاي صادراتي ايران به قطربه خاطر جعل گواهي قرنطينه پيش آمد و سپس برگشت خوردن وامحاي سيب زميني ايران از ازبکستان به خاطر وجود نوعي انگل موسوم به “نماتد” درخاک آنها اتفاق افتاد. همچنين پس فرستادن کيوي مازندران از هند وامارات به خاطر وجود لکه هاي سفيد روي پوست آن که ظاهرا به خاطر استفاده از هورمون موسوم به “داوينچي” که به صورت قاچاق از ترکيه وارد مي شود، مورد بعدي بود و درتازه ترين مورد هم ترکمنستان سيب زميني هاي صادراتي ايران رابه خاطر استفاده از سموم غير استاندارد که پس از برداشت و طي شدن دوره قرنطينه همچنان دربافت محصول باقي مي ماند و سلامت انسان را تهديدمي کند، بازگرداند.

جمع بندي اظهارات دراين باره نشان مي دهدفقط يک عامل دربرگشت خوردن سريالي محصولات کشاورزي ايران دخيل است و اين عامل مهم همانا، آشفتگي، ناهماهنگي و سوء مديريت تمام دستگاه هاي دخيل درپروسه کنترل بهداشتي وسلامت محصولات کشاورزي توليدي کشور از مزرعه تا مغازه و صادرات است.

تصريح اين واقعيت توسط يکي از مقامات صنفي که بسياري از صادرکنندگان ايراني گواهينامه بهداشت و قرنطينه براي صادرات محصولات خود نمي‌گيرند يا اينکه محصولات کشاورزي توليدي کشور شناسنامه ندارد و معلوم نيست کشاورزان از کدام منبع کود وسم مورد نياز را خريداري و با چه درصدي درکاشت محصول استفاده مي کنند و اين کود وسم چقدر استاندارداست، خود گوياي واقعيت هاي تلخ بسياري است. حذف ارز 4200 توماني براي واردات کود وسم و افزايش شديد قيمت آن دربازار هم باعث ظهور سموم غير استاندارد يا تقلبي چيني وترکيه اي دربازارشده وسوء استفاده ها وفسادهاي زيادي را درپي داشته است.

واقعيت اين است که تداوم اين وضعيت جداي از ضربه خوردن صادرات که دردرجه دوم اهميت قرار دارد، باعث شک کردن مردم به سلامت برخي محصولات کشاورزي شده که نمونه اش راصدرالدين نياوراني عضو هيات رئيسه اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار بيان کرده وگفته است پس از برگشت خوردن محموله هاي فلفل دلمه اي ايران از روسيه، نه تنها جريان صادرات اين محصول کاملا متوقف شده بلکه مردم هم از خريد آن امتناع مي کنند که نتيجه اش کاهش 90 درصدي بهاي اين محصول در بازار و در خطرقرارگرفتن ميلياردها تومان سرمايه گذاري در توليد اين محصول است.

به عبارت بهتر، مردم از خودمي پرسند وقتي بهترين بخش محصولات کشاورزي که براي صادرات انتخاب شده، بخاطر رعايت نشدن معيارهاي بهداشتي واستفاده از سموم بي کيفيت يا از رده خارج به تناوب برگشت مي خورد، وضعيت کيفي وبهداشتي آنهايي که ما مي خوريم، چگونه است؟

اگر اين شک فعلا محدود با تداوم سکوت،پيچاندن ،تناقض گويي و فراراز پاسخگويي وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و ديگر دستگاه هاي مسئول مواجه شود،گسترش پيدا مي کند، آن وقت شرايطي خاص ايجاد وخداي ناکرده کار به جاهاي باريک کشيده مي شود.

لذا دستگاه ها ي ياد شده بايد بجنبند و به فوريت و درهماهنگي وبه دور از حاشيه سازي وخوب وبي نقص پنداري خود، فکري براي اين ماجرا بکنند وگرنه سلب اعتماد مردم وآسيب ديدن جدي بخش کشاورزي را توامان به چشم خواهندديد./روزنامه اطلاعات