“ایجاد شایستگی در کارآفرینی”
“ایجاد شایستگی در کارآفرینی”
این یادداشت این درک را فراهم می کند که فرآیند آموزشی باید شکل گیری شایستگی را تسهیل کند. برای دستیابی به این امر، فرآیند یادگیری را باید افزایش داد تا نتایج یادگیری نه تنها به داشتن دانش، بلکه ایجاد شایستگی نیز منجر شود


آموزش کارآفرینی آموزشی است که همواره در نقاط مختلف جهان انجام شده است. هدف واقعی از آموزش کارآفرینی تشویق به تغییر نگرش به منظور افزایش تعداد کارآموزانی است که راه‌اندازی کسب‌وکار را یک فرصت شغلی می‌بینند. مربیان کارآفرینی می‌توانند با ایجاد آگاهی از فرصت‌های کارآفرین، فرآیند کارآفرینی را تسهیل کنند. با ارائه آموزش‌های مربوط به کارآفرینی و آگاهی از فرصت‌های کارآفرینی، احتمال بیشتری برای انجام خوداشتغالی وجود دارد.

آموزش کارآفرینی یکی از عناصر کلیدی است که می تواند نگرش کارآفرینان را در یک فرد بهبود بخشد زیرا توسعه آموزش کارآفرینی برای آگاهی و علاقه مردم به ایجاد شغل، تمایل و توانایی بیشتر مردم برای افتتاح یک کسب وکار جدید در نظر گرفته شده است.
اهداف آموزش کارآفرینی عبارتند از:
۱) توسعه فردی: انتظار می رود آموزش کارآفرینی باعث ایجاد اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه پیشرفت، تقویت ذهنیت کارآفرینی و پرورش میل به دستیابی و الهام بخشیدن به عمل شود.
۲) توسعه کسب و کار: شامل توسعه دانش از نظر فنی، مالی و مهارت هایی است که باید در اختیار کارآفرینان باشد، از جمله تجارت مورد انتظار و همچنین جنبه های عملکردی .
۳) توسعه مهارت‌های کارآفرینی: آموزش کارآفرینی باید آموزش مهارت‌های اجتماعی، شبکه‌سازی، توانایی حل مشکلات خلاقانه و… وچگونگی تأثیر آن بر تجارت باشد.
که آموزش کارآفرینی ایده آل، شامل جنبه های دانش (نظریه)، مهارت‌ها (عمل) و رشد‌‌ِ شخصیت کارآفرینان آینده است.
آموزش کارآفرینی متوالی است، به عنوان مثال، آموزش کارآفرینی با نحوه ایجاد یک ایده تجاری، نحوه ایجاد یک طرح تجاری، نحوه تحقق ایده های تجاری و نحوه مدیریت کسب وکار شروع می شود. فرآیند آموزش باید با تاکید بیشتر بر روی عمل به جای تئوری انجام شود.
سه جنبه از آموزش کارآفرین(توسعه فردی، توسعه کسب وکار و توسعه مهارت‌های کارآفرینی ) شایستگی ها را ایجاد می کند. شایستگی به عنوان یک ویژگی ذاتی یک فرد است که می تواند برای پیش بینی رفتار و عملکرد آنها در محل کار استفاده شود. بنابراین شایستگی ظرفیتی است که در آن شخصی وجود دارد که می تواند فرد را قادر سازد تا آنچه را که شغل مورد نیاز یک سازمان است انجام دهد تا سازمان بتواند به نتایج مورد انتظار دست یابد. بُعدی که در حال تبدیل شدن به ویژگی است، عموما متعلق به افرادی است که کارآفرین هستند که عبارتند از:
ابتکار، دیدن و استفاده از فرصت ها، پشتکار، جستجوی اطلاعات، تمرکز بر عملکرد بالا، تعهد به شغل، جهت گیری بر کارایی، (برنامه ریزی منظم، حل مسئله اعتماد به نفس، مهارت های متقاعدکننده، استراتژی های تاثیرگذاری، قاطعیت.
شایستگی های موجود در بازرگانی عبارتند از: روحیه کارآفرینی، شایستگی بازاریابی، شایستگی اقتصادی، شایستگی مالی، شایستگی حسابداری، صلاحیت مدیریت ، شایستگی جهانی سازی ، صلاحیت قانون ، صلاحیت برنامه ریزی منابع سازمانی ، صلاحیت فناوری اطلاعات.
این یادداشت این درک را فراهم می کند که فرآیند آموزشی باید شکل گیری شایستگی را تسهیل کند. برای دستیابی به این امر، فرآیند یادگیری را باید افزایش داد تا نتایج یادگیری نه تنها به داشتن دانش، بلکه ایجاد شایستگی نیز منجر شود. ما انتظار داریم که مطالعه موضوع کارآفرینی بتواند توانایی نوآوری و ارتباط را افزایش دهد تا فارغ التحصیلان حرفه‌ای بتوانند شبکه را گسترش دهند و ایده‌های جدید در تجارت را کشف کنند

منبع:مجله پژوهشی بین المللی مطالعات بازرگانی

مترجم و تهیه و تنظیم: هاجر خلیلی پایین دزایی

کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران