آمادگی استانداری مازندران برای خدمت‌رسانی به توان‌خواهان
آمادگی استانداری مازندران برای خدمت‌رسانی به توان‌خواهان

به گزارش ندای تجن_امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، گفت: استانداری مازندران آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه های مختلف استان در جهت خدمت رسانی به جامعه توانخواهان استان در جهت برابری آنها با افراد عادی و ارائه خدمات بدون محدودیت دارد. او با اشاره به جلسات متعدد شورای راهبردی در راستای […]

به گزارش ندای تجن_امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، گفت: استانداری مازندران آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه های مختلف استان در جهت خدمت رسانی به جامعه توانخواهان استان در جهت برابری آنها با افراد عادی و ارائه خدمات بدون محدودیت دارد.

او با اشاره به جلسات متعدد شورای راهبردی در راستای ارزیابی دستگاه های مختلف، افزود: خدمت رسانی دستگاه های اجرایی استان، بیشتر در حوزه مناسب سازی خدمات فیزیکی است اما نباید تنها به این موارد محدود شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: خدمت رسانی به دانش آموزان با نیاز ویژه تنها به سازمان بهزیستی و آمورش و پرورش استثنایی اختصاص ندارد و همه ی دستگاه های اجرایی استان باید پای کار بیایند.
درهمین راستا مبلغ ۵۰۰میلیون ریال اعتبار از سوی استاندار جهت هدیه به دانش آموزان برتر مسابقات دانش آموزان با نیازهای ویژه اختصاص داده شد