فیلم/برخورد قاطع نهادهای قضايی و اجرايی با متخلفان
فیلم/برخورد قاطع نهادهای قضايی و اجرايی با متخلفان

به گزارش ندای تجن -ناصر اکبرزاده، نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی در اين جلسه با بيان اين كه در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غيرمجاز و قاچاق چوب در شهرستان نور تصميمات خوبی اتخاذ شده است، گفت: تحت هيچ شرايطی قانون اجازه نخواهد داد، […]

به گزارش ندای تجن -ناصر اکبرزاده، نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی در اين جلسه با بيان اين كه در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غيرمجاز و قاچاق چوب در شهرستان نور تصميمات خوبی اتخاذ شده است، گفت: تحت هيچ شرايطی قانون اجازه نخواهد داد، هيچ كس در خارج از بافت، ساخت و ساز انجام دهد.