اساس کار شایسته، سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
اساس کار شایسته، سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است
اگر مجلس این مقا‌وله‌نامه‌ها که در دستور کار است را تصویب کند، دیگر افراد نه تنها می‌توانند در داخل از مقابله با تشکیل تشکل‌های کارگری جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند در سطح جهانی از متخلف شکایت کنند.

به گزارش ندای تجن – ششمین مراسم گرامی داشت روز ملی منابع انسانی در روز جمعه گذشته در محل مجتمع فنی تهران برگزار شد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: ما سبد حداقل معیشتی یک خانوار را محاسبه کردیم که مزد باید در واحدها براین اساس پرداخت شود تا حداقل بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی محقق شود.

دکتر علیرضا محجوب تاکید کرد: اساس کار شایسته سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه های سازمان جهانی کار درخصوص آزادی تشکل‌ها و حق برخورداری از تشکل در واحد است.

وی افزود:براین اساس اگر مجلس این مقا‌وله‌نامه‌ها که در دستور کار است را تصویب کند، دیگر افراد نه تنها می‌توانند در داخل از مقابله با تشکیل تشکل‌های کارگری جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند در سطح جهانی از متخلف شکایت کنند.

محجوب با اشاره به اینکه در مذاکرات سه جانبه فقط در شورای عالی کار نیست، گفت: باید برای مقابله با بحران نیروی انسانی مذاکره سه جانبه درون واحد با حضور نمایندگان نیروی انسانی انجام شود.

  • منبع خبر : دریافتی از انجمن صنفی منابع انسانی