دیدار مردمی معاون استاندار در دفتر غرب استان برگزار شد
دیدار مردمی معاون استاندار در دفتر غرب استان برگزار شد

در این دیدار چهره به چهره که با حضور معاون استاندار و برخی مدیران کل استانی برگزار گردید، پیرامون ۲۵۰ تقاضای مراجعین دستورات مقتضی صادر شد / جلسات ملاقات مردمی در فصل زمستان ۱۴۰۱با تاسیس دفتر غرب استانداری مازندران آغاز و بطور مستمر برگزار گردید. ‎

در این دیدار چهره به چهره که با حضور معاون استاندار و برخی مدیران کل استانی برگزار گردید، پیرامون ۲۵۰ تقاضای مراجعین دستورات مقتضی صادر شد / جلسات ملاقات مردمی در فصل زمستان ۱۴۰۱با تاسیس دفتر غرب استانداری مازندران آغاز و بطور مستمر برگزار گردید. ‎