دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل از نيروگاه نکا بازديدكردند
دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بابل از نيروگاه نکا بازديدكردند
دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرستان بابل به منظور آگاهي و آشنايي بيشتر با فرايند سخت توليدبرق از واحدهای نیروگاه شهیدسلیمی نکا بازديد كردند.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومي شركت مديريت توليد برق نكا در اين بازديد که در راستای طرح اردوی راهیان پیشرفت برگزار شد، در ابتدا به منظور آگاهي و تعامل بيشتر دانش آموزان با سختي فرايند توليدبرق در نيروگاه و ترويج فرهنگ مديريت مصرف انرژي كليپ هايي در خصوص معرفي نيروگاه و سختي نگهداري، تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي به نمايش درآمد. سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديها و دستاوردهاي كاركنان نيروگاه، موفقيتهاي حاصل شده در بخشهاي مختلف و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.

در پايان دانش آموزان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخار و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه فعاليت همكاران و مراحل توليدبرق آشنا شدند.