فریاد خشم گرگ در برابر رنج انسان
فریاد خشم گرگ در برابر رنج انسان
امید داریم با حمایت واعتباراتی که برای کشاورزان ودامداران داده می شود در این شکوفایی گام بر داریم.

به گزارش ندای تجن- طبیعت کوهستانی شهرستان سوادکوه همواره با تنوع آب وهوایی وانواع گیاهان دارویی وکوهستانی وییلاقات خوشی که ارمغان صنعت بکر وبی همتای این شهرستان است دارای حیوانات اهلی ووحشی ودرنده نیز است.

این ذات وخوی یک حیوان درنده است که برای بدست اوردن غذا به حیوانات وگاهی انسانها حمله کند.

این بار بانوی دامدار جواهر امیری که زحمات فراوانی برای به بار نشستن دام خود متحمل شده است دچار خسران شده است.

عکسها گویای حقیقتی ملموس است که این دامدار ودامدارانی این چنین مورد حمایت قرار بگیرند.

رونق دام، طیور، کشاورزی و… هر آنچه که با بهره برداری کشاورزان ودامداران حاصل می شود همه باعث رشد اقتصاد یک شهرستان وبالابردن راندمان تولید، صنعت نقش بسزایی دارد.

امید داریم با حمایت واعتباراتی که برای کشاورزان ودامداران داده می شود در این شکوفایی گام بر داریم.