نخستین رویداد استارتاپ‌ویکند ایده‌های خلاقانه و کارآفرینی برگزار می‌شود
نخستین رویداد استارتاپ‌ویکند ایده‌های خلاقانه و کارآفرینی برگزار می‌شود

به گزارش ندای تجن_نخستین رویداد استارتاپ ویکند ایده های خلاقانه و کارآفرینی در هفته ملی مهارت برگزار می شود. توضیح مدیر مرکز شماره ۳آموزش فنی و حرفه ای ساری را درباره این رویداد ببینید.

به گزارش ندای تجن_نخستین رویداد استارتاپ ویکند ایده های خلاقانه و کارآفرینی در هفته ملی مهارت برگزار می شود.

توضیح مدیر مرکز شماره ۳آموزش فنی و حرفه ای ساری را درباره این رویداد ببینید.