مشاور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در بخش انجمن‌های ادبی استان معرفی شد
مشاور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در بخش انجمن‌های ادبی استان معرفی شد
این حکم توسط مهدیان پور (مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران ) به عنوان "دبیر محفل ادبی مازندران" به رنجبر داده شد.

به گزارش ندای تجن-میثم رنجبر از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان به عنوان مشاور کتابخانه‌های عمومی مازندران معارفه شد.

براساس این گزارش طی حکمی از سوی سکینه خاتون مهدیان پور میثم رنجبر به عنوان مشاور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در بخش انجمن های ادبی استان معارفه شد.

این حکم توسط مهدیان پور (مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران ) به عنوان “دبیر محفل ادبی مازندران” به رنجبر داده شد.