بوسه خبرساز جناب معاون
بوسه خبرساز جناب معاون

به گزارش ندای تجن- تصویری از حاشیۀ بازگشت سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان از آفریقای جنوبی که در فرودگاه مورد استقبال محمد مخبر معاول اولش قرار گرفت.

به گزارش ندای تجن- تصویری از حاشیۀ بازگشت سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان از آفریقای جنوبی که در فرودگاه مورد استقبال محمد مخبر معاول اولش قرار گرفت.