تغییر سه تن از مدیران بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی آمل
تغییر سه تن از مدیران بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی آمل
مدیران جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل، دانشکده مامایی و پرستاری حضرت زینب ، پیراپزشکی و پردیس، پزشکی و بیمارستان‌ امام خمینی آمل منصوب شدند.


ندای تجن- فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی رامین یگانه را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل منصوب کرد.
همچنین با حکم سید خسرو قاسمپوری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، میثم رضاپور نیز به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب، پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل منصوب شد.
کاظم محمودی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با صدور حکمی عبدالله محمدی را به ریاست بیمارستان امام خمینی آمل منصوب کرد.
تغییر مدیریتی در این دستگاه ها بعلت حضور مسئولان در جلسه ای بوده که یک پزشک قانون شکن بدون حجاب مورد تقدیر قرار گرفت و مدیران حاضر در آن جمع، در قبال این هنجارشکنی واکنش اعتراضی نداشتند.