پاسداران سپاه استان همدان از نيروگاه نكا بازديد کردند
پاسداران سپاه استان همدان از نيروگاه نكا بازديد کردند

 ندای تجن- در اين بازديد به منظور ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي، ابتدا فيلم هاي کوتاه و مستندهایی درخصوص معرفي نيروگاه و سختیهای تعميرات، نگهداري، بهره برداري و توليد انرژي به نمايش در آمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان در زمينه تعميرات و نگهداري واحدها، موفقيت هاي حاصل شده در بخش ساخت داخل، […]

 ندای تجن- در اين بازديد به منظور ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي، ابتدا فيلم هاي کوتاه و مستندهایی درخصوص معرفي نيروگاه و سختیهای تعميرات، نگهداري، بهره برداري و توليد انرژي به نمايش در آمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان در زمينه تعميرات و نگهداري واحدها، موفقيت هاي حاصل شده در بخش ساخت داخل، محدودیت ها، پيچيدگي و دشواری فرايند توليدبرق و نيز لزوم صرفه جويي و مدیریت در مصرف انرژي پرداختند.   

در پايان بازديدكنندگان با حضور در بخشهای مختلف واحدهای نيروگاه بخار و بازديد از تأسيسات پمپ خانه آب دریا، سالن توربین، اتاق فرمان و استماع توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه توليدبرق آشنا شدند.