كاركنان نيروگاه نكا بیش از 26 هزار سي سي خون اهداء کردند
كاركنان نيروگاه نكا بیش از 26 هزار سي سي خون اهداء کردند

ندای تجن- گروه سيار خونگيري اداره كل انتقال خون استان مازندران به منظور تأمين خون و فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران استان در نيروگاه مستقر و اقدام به دريافت خون از داوطلبان نمودند. در اين مرحله تعداد 57 نفر از واجدين شرايط در دو نیم روز، موفق به اهداء خون شدند.   استان مازندران بدليل […]

ندای تجن- گروه سيار خونگيري اداره كل انتقال خون استان مازندران به منظور تأمين خون و فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران استان در نيروگاه مستقر و اقدام به دريافت خون از داوطلبان نمودند.

در اين مرحله تعداد 57 نفر از واجدين شرايط در دو نیم روز، موفق به اهداء خون شدند.  

استان مازندران بدليل دارا بودن بیش از 4 هزار و پانصد بيمار خاص، وجود 6 مركز جراحي قلب باز، گردشگر پذير بودن و حوادث جادهاي از استان هاي پر مصرف خون و فرآورده هاي خوني در كشور به شمار می آید. 

 انتقال خون مازندران با 14 مركز ثابت و سيار اهداي خون، تأمين خون مورد نياز مراكز درماني استان را به عهده دارد.