فیلم/زراعت چوب 107هکتاری گونه اکالیپتوس در منطقه زاغمرز
فیلم/زراعت چوب 107هکتاری گونه اکالیپتوس در منطقه زاغمرز

️ندای تجن- اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری جزئ سه استان برتر در زراعت چوب کشور و پیشرو در طرح زراعت چوب ️در کلیپ زیر زراعت چوب ۱۰۷ هکتاری گونه اکالیپتوس در منطقه زاغمرز شهرستان بهشهر را ببینید:

️ندای تجن- اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری جزئ سه استان برتر در زراعت چوب کشور و پیشرو در طرح زراعت چوب

️در کلیپ زیر زراعت چوب ۱۰۷ هکتاری گونه اکالیپتوس در منطقه زاغمرز شهرستان بهشهر را ببینید: