معلمان و دبیران اداره آموزش و پرورش نکا از نيروگاه نکا بازديدكردند
معلمان و دبیران اداره آموزش و پرورش نکا از نيروگاه نکا بازديدكردند
در اجرای تفاهمنامه مبادله شده، جمعی از معلمان و دبیران اداره آموزش و پرورش شهرستان نكا به منظور ارتقاء مهارت هاي دانشی و آشنايي با فرايند توليد برق از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد کردند.

ندای تجن- در اين بازديد با هدف استفاده از ظرفيت بالقوه و اثرگذار معلمان در جهت آموزش راهکارهای بهینه سازی مصارف انرژی و ترويج فرهنگ مدیریت مصرف، ابتدا فيلم هاي کوتاه و مستندهایی درخصوص معرفي نيروگاه و سختی های شرایط کاری در بخشهای تعمیرات، بهرهبرداري و توليد انرژي به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان در زمينه نگهداري و تعميرات واحدها، موفقيتهاي حاصل شده در بخش بومی سازی قطعات نیروگاهی، محدودیت ها، پيچيدگي و دشواری فرايند توليدبرق و نيز لزوم صرفه جويي و مدیریت در مصرف انرژي پرداختند.   

در ادامه بازديدكنندگان با حضور در بخش های مختلف واحدهای نيروگاه بخار و بازديد از تأسيسات، پمپ خانه آب دریا، حوضچه آبگیر، سالن توربین، اتاق فرمان، پست نیروگاه بخار و شنیدن توضيحات كارشناسان از نزديك با نحوه توليدبرق و خدمات کارکنان این صنعت زیربنایی برای تولید برق مورد نیاز شبکه و تأمین آسایش و رفاه مشترکان آشنا شدند.

سال گذشته تفاهم نامه ای در خصوص آمادگی نیروگاه جهت پذیرش بازدیدهای معلمان، مربیان و دانش آموزان، ارائه آموزشهای لازم در خصوص مدیریت مصرف و اهمیت صرفه جویی در مصارف انرژی و ارائه سختی های تولید برق در سطح مدارس آن شهرستان بین نیروگاه و آموزش و پرورش نکا مبادله شد.