به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران در محل ورودی شهرستان محودآباد از مسافران نوروزی استقبال کرد. سیدمحمودحسینی پور در ابتدا به سمافران نوروزی تبریک گفت و ادامه هدایایی مانند گل و صنایع دستی به آنان داد.

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران در محل ورودی شهرستان محودآباد از مسافران نوروزی استقبال کرد.

سیدمحمودحسینی پور در ابتدا به سمافران نوروزی تبریک گفت و ادامه هدایایی مانند گل و صنایع دستی به آنان داد.