افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 19 June , 2024
اساس کار شایسته، سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است 27 فروردین 1402
دبیرکل خانه کارگر درششمین مراسم گرامی داشت روز ملی منابع انسانی:

اساس کار شایسته، سه جانبه‌گرایی و رعایت مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است

اگر مجلس این مقا‌وله‌نامه‌ها که در دستور کار است را تصویب کند، دیگر افراد نه تنها می‌توانند در داخل از مقابله با تشکیل تشکل‌های کارگری جلوگیری کنند، بلکه می‌توانند در سطح جهانی از متخلف شکایت کنند.