معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی:روشنفکران جامعه ایران نوعی عطش نسبت به فناوری دارند
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی:روشنفکران جامعه ایران نوعی عطش نسبت به فناوری دارند

به گزارش ندای تجن_ دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در پنل FREE TALK اولین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران که با موضوع «فرصت ها و چالش های ایران در عصر انقلاب صنعتی چهارم» برگزار شد، گفت:روشنفکران جامعه ایران نوعی عطش نسبت به فناوری دارند […]


به گزارش ندای تجن_ دکتر سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در پنل FREE TALK اولین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران که با موضوع «فرصت ها و چالش های ایران در عصر انقلاب صنعتی چهارم» برگزار شد، گفت:روشنفکران جامعه ایران نوعی عطش نسبت به فناوری دارند و تلاش می کنند تا نوآوری را آورده و یادبگیرند و عجله در استقبال فناوری نو انقدر زیاد است که ارزیابی فناوری فراموش می شود.
به گفته وی هوشمندسازی ماشین با تمام اشکال و تمام قالب ها دارد به جلو می آید و مارا به عقب می راند که نامش را «انقلاب صنعتی چهارم» گذاشتیم، در ایران افرادی معتقدند که جامعه ایران دچار عارضه فناوری هراسی است، اما بنده اینطور فکر نمی کنم این میزان هراس در سایر کشورها هم وجود دارد، مثلا در آمریکا می بینیم که مردم واکسن کووید -19 نمی زنند یا از ماسک استفاده نمی کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی می گوید که در جامعه ایران روشنفکران نوعی عطش نسبت به فناوری دارند و تلاش می کنند تا نوآوری را آورده و یادبگیرند و عجله در استقبال فناوری نو انقدر زیاد است که ارزیابی فناوری فراموش می شود.
وی معتقد است که در کشور تا مدتی نسبت به انقلاب صنعتی دچار حباب هستیم اما بزودی کنار می‌رود و آدم هایی که جدی می خواهند کار کنند می آیند؛ باید بدانیم که ورود به انقلاب صنعتی مانند هر تحول دیگری یعنی نظام موجود را برهم زدن و با این کار منافع برخی که در نظم موجود قدرت دارند به خطر میفتد و این انتظار وجود دارد که در برابر همه فناوری های دیجیتال همیشه مقاومت هست .
صندوق نوآوری و شکوفایی سعی دارد تا زمینه آشنایی دو سمت دانشگاه و صنعت را فراهم و بعد تامین مالی کند، شرکت های کوچک که می توانند سرمایه درگردش بگیرند و برای حفظ مالکیت فکری تلاش کنند تا اتصال را برقرار کنند و بعد ابزارهای تامین مالی را در اختیار آنان قرار داده می شود.