زاینده رودبه ایران‌درس‌زندگی  وحیات دوباره داد/ مدیریت منابع آب صنعتی و کشاورزی باید متحول شود
زاینده رودبه ایران‌درس‌زندگی  وحیات دوباره داد/ مدیریت منابع آب صنعتی و کشاورزی باید متحول شود
مردم وکنشگران‌زیست‌محیطی استان مازندران طی چندسال‌اخیر مخالفت و واکنش های میدانی و مجازی گسترده ای پیرامون انتقال آب دریای خزر به فلات ایران و ساخت برخی سدها که موجب ضربه زدن به اکوسیستم‌طبیعی مازندران می شود داشتند.‌

ندای تجن- تجمع بی‌سابقه زیست محیطی مردم و بخصوص کشاورزان‌استان  اصفهان درک‌خشکیده زاینده‌رود در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار معنادار و قابل توجه بود ونشان داد‌درهمین شرایط‌سخت‌اقتصادی حفظ محیط زیست اولویت اول مطالبات مردم است.

زمینه سازی افکارعمومی، سازماندهی ومدیریت تجمع و‌ هدایت مسالمت آمیز این تجمع بی نظیر در شرایط کرونایی در بطن خود پیام های روشنی داردکه می شودبدون تنش ودرگیری‌مطالبات مردمی رابصورت میدانی‌مطرح کرد.

درشرایطی‌که برگزاری‌تجمعات صنفی‌وغیرسیاسی همواره‌هزینه هایی.برای‌مطالبه گران‌وکنشگران زیست محیطی‌داشته‌تجمع‌باشکوه ومسالمت‌آمیزاصفهان‌درس‌مطالبه گری به‌مردم ایران داد.‌

ابتکاروپوشش فراگیر صدا وسیما مرجعیت رسانه ای را از بنگاه های خبرپراکنی خارجی گرفت و نشان داد همراهی رسانه ملی با مطالبات مردمی به کاهش حساسیت ها و امنیتی نشدن تجمعات و اعتراضات می‌انجامد.‌

اگرچه واکنش های اولیه دولت ودستگاه های مختلف درقبال این تجمع مانع ازحساسیت های کاذب و به نوعی مدیریت اقناعی بود اما مسوولیت بلند مدت قوای مختلف رابرای‌سیاست‌گذاری ومدیریت علمی منابع آب و باز نگری در سیاست های توسعه “صنایع آب‌بر” و تجدیدنظراساسی در سبک‌زندگی‌ومصارف‌کشاورزی وصنعتی وخانگی رادوچندان نموده است.

بدون تردید تصمیم سخت نظام دربازنگری برنامه های توسعه معطوف به مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست مطالبه فراگیر وهمه جانبه امروز مردم است که توانسته جمعیت قابل توجهی را به کف زاینده رود بکشاند.

بطور طبیعی بزودی جریان مطالبه گری زاینده رود درسراسر کشور جاری و ساری می شود و نظام حکمرانی کشور را با چالش تصمیم گیری عالمانه و‌متفاوت مواجه می سازد.‌

پیام مهم تجمع اصفهان به مدیران نظام؛ توجه به نظرات فعالان اجتماعی و زیست محیطی و دوستداران طبیعت و مشارکت دادن دغدغه مندان‌‌زیست محیطی در سیاست‌گذاری ها و‌برنامه‌ریزی های توسعه است.

ناگفته نماند جایابی نادرست صنابع بزرگ آب‌بر وگسترش‌بی ضابطه اراضی کشاورزی در شهر اصفهان دامنگیر مردم این شهر تاریخی و گردشگری جهان اسلام شده که نظام ملی آمایش سرزمین و‌توسعه رابا چالش و سوالات راهبردی مواجه ساخته است.

مردم وکنشگران‌زیست‌محیطی استان مازندران طی چندسال‌اخیر مخالفت و واکنش های میدانی و مجازی گسترده ای پیرامون انتقال آب دریای خزر به فلات ایران و ساخت برخی سدها که موجب ضربه زدن به اکوسیستم‌طبیعی مازندران می شود داشتند.‌

ایرج نیازآذری/ روزنامه نگار  فعال فرهنگی واجتماعی