چرا معاونت مستقل فرهنگی‌درساختاردانشگاه‌ها ضروری است!؟
چرا معاونت مستقل فرهنگی‌درساختاردانشگاه‌ها ضروری است!؟
اهمیت ، جایگاه و ضرورت برنامه‌ها فرهنگی ایجاب می‌کند یک معاونت مستقل متکفل و مسوولیت هدایت ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های جامع فرهنگی در دانشگاه‌هاباشد که‌خوشبختانه احیای معاونت مذکور در دستور کار "شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران" قرار گرفت.

اگر “فرهنگ” راشالوده‌و‌اساس پیکره یک جامعه بدانیم ؛ دانشگاه بایدمهمترین و اصلی‌ترین سازمان‌ کشور برای‌پیشرانی فعالیت های فرهنگی باشدچرا که دانشگاه مرجع زیست بوم و اجتما‌ع‌ مولد فرهیختگان ‌و‌محل پرورش‌ نخبگان متخصصان و کارشناسان است،

لذاوقتی امام راحل” دانشگاه رامبداهمه‌ تحولات کشور” می‌داند مگر می‌شود بدون الزمات ،منابع وساختارهای‌فرهنگی رهیافت‌های تحولی برای‌ جامعه متصور بود!؟

یکی‌از رسالت‌هاو‌ماموریت‌های اصلی‌دانشگاه‌هاتولید،نشروبسط کالاهای‌فرهنگی بصورت‌چندرسانه ای است که بصورت های گوناگون‌ درقالب‌ نظریه،طرح تحقیقاتی ، کتاب ومقاله‌متجلی می شود و ازطریق همایش‌ها ،کرسی‌های آزادفکری، نشست‌های‌عمومی و تخصصی ،جشنواره‌هاومناسبت ها بازنشر وبازتولید می گردد.

برنامه‌های‌ فرهنگی‌دانشگاه‌ها درچندسطح اعم ازتولید محتواوفعالیت های فوق‌برنامه برای استادان، دانشجویان و کارمندان و مشارکت در برنامه‌های‌خارج از دانشگاه قابل عرضه و اقدام است‌. به عبارتی رویدادهای نشاط‌انگیز فرهنگی مقوم وشتاب دهنده برنامه های آموزشی‌وپژوهشی‌ دانشگاه‌هاوموجد پویایی وحرکت آفرینی‌درمحیط علمی بایدباشد.

اهمیت ، جایگاه و ضرورت برنامه‌ها فرهنگی ایجاب می‌کند یک معاونت مستقل متکفل و مسوولیت هدایت ، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های جامع فرهنگی در دانشگاه‌هاباشد که‌خوشبختانه احیای معاونت مذکور در دستور کار “شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران” قرار گرفت.

ادغام معاونت فرهنگی با معاونت دانشجویی تصمیم غیر کارشناسی وکج سلیقگی مدیریت قبلی دانشگاه بودکه علیرغم نصایح مشفقانه بزرگان و دلسوزان مورد توجه قرار نگرفت ومدیریت جدید را به زحمت انداخت!

مخاطبان‌برنامه‌هاو‌امورفرهنگی در دانشگاه ها فقط دانشجویان نیستند که ازلحاظ چارت‌تشکیلاتی در حوزه معاونت دانشجویی جایابی شوند بلکه کارویژه های فرهنگی از اهداف و برنامه های راهبردی دانشگاه ها هستندکه باید برای‌اندیشه‌ورزی ، تولید محتوا و نقش‌آفرینی درجامعه درراس ساختار تشکیلاتی هر دانشگاه قرار گیرند.‌

به اعتقادنگارنده باعنایت به توجه‌عمیق‌وتوصیه‌های موکد مقام‌معظم رهبری به‌حوزه‌فرهنگ وایضااستقرارشورای‌عالی‌انقلاب فرهنگی، کمیسیون‌فرهنگی‌مجلس‌ شورای اسلامی، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، شورای فرهنگ عمومی، نهادنمایندگی‌رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و‌دهها نهادو شورای‌فرهنگی ‌که‌ اهمیت‌ساختاری و تشکیلاتی موضوعات‌ فرهنگی‌ درسطح‌ملی‌را می‌رساند لذاشایسته است متناظر با این ساختار ؛ تشکیلات فرهنگی‌درعالی‌ترین‌ سطح چارت ‌سازمانی‌ دانشگاه‌ها به‌عنوان‌ معاونت ‌مستقل تعبیه شوند.

از شورای فرهنگی و‌اجتماعی دانشگاه مازندران انتظارمی رود با نوآوری وبازنگری همه‌جانبه در پارادایم‌ها، رویکردها ورهیافت‌های فرهنگی معطوف به فناوری و الزامات فضای مجازی و اجتماعی عرصه‌نوینی‌ازکارویژه‌های‌فرهنگی با مشارکت همه دانشگاهیان و بویژه تشکل‌های دانشجویی‌برای‌ تمدن‌سازی وجریان‌سازی علمی وفناوری، تعالی‌سازی‌اخلاقی و تربیت انسان‌های مسوول فراهم آورد.

ایرج نیازآذری / روزنامه‌نگار وفعال فرهنگی و‌اجتماعی