فلفل دلمه برگشتي در بازار مصرف؟!
فلفل دلمه برگشتي در بازار مصرف؟!
به نظر مي رسد دست کم تا زمان روشن شدن بررسي روس ها دراين باره که قطعا بي طرفانه وبا حفظ منافع ملي کشورشان است، سازمان غذا و دارو وحفظ نباتات نبايد اجازه هر گونه مصرف داخلي اين محصولات رابدهند واگر هم به هر شکل توزيع شده، اطلاع رساني شود تا مردم از مصرف آن خودداري کنند.

به گزارش ندای تجن- پس از روشن شدن ماجراي برگشت خوردن فلفل هاي دلمه اي از روسيه که علت آن وجود چهارنوع سم کشاورزي ثبت نشده دراين کشوراعلام شد، اکنون تصاويري درفضاي مجازي دست به دست مي شود که نشان مي دهد برخي از اين محموله ها درمناطق فقير نشين برخي شهرها با عناوين خاص و بعضا فريبنده درحال توزيع است يا به عنوان خوراک دام دربرخي دامداري ها مورد استفاده قرار مي گيرد و د رنهايت معدوم نشده است.

در تصاوير موجود، کارتن هاي مخصوص صادرات اين فلفل ها از کاميون ها تخليه و دربرخي اماکن تحت عنوان هايي چون کمک مردمي توزيع يا با غذاي دام ها مخلوط مي شودکه شائبه برانگيز است.

شايد گفته شود که اين فلفل هاي دلمه اي با استانداردهاي ايران سالم است ومنعي براي مصرف به هر شکل ندارد اما نوع واکنش روس ها به برگشت خوردن اين فلفل هاي دلمه اي به گونه اي است که شک برنگيز مي شود؛چرا که ظاهرا آنان از توضيحات ارايه شده از سوي دستگاه هاي مسئول ايراني درباره ثبت نشدن سموم استفاده شده دراين محصولات درکشورشان چندان قانع نشده و خواستار بازديدحضوري از مزارع وگلخانه هاي کشت اين محصول ونمونه برداري شده اندکه قرار است هفته جاري انجام شود؛ از همين روبه نظر مي رسد دست کم تا زمان روشن شدن بررسي روس ها دراين باره که قطعا بي طرفانه وبا حفظ منافع ملي کشورشان است، سازمان غذا و دارو وحفظ نباتات نبايد اجازه هر گونه مصرف داخلي اين محصولات رابدهند واگر هم به هر شکل توزيع شده، اطلاع رساني شود تا مردم از مصرف آن خودداري کنند.

قطعا اين موضوع با ضرر ونارضايتي بخشي از کشاورزان همراه خواهد بود اما درنظرداشتن سلامت مردم وقاطعيت براي اصلاح وضع فعلي که باعث حفظ اعتبار ونام ونشان محصولات کشاورزي ايران درجهان مي شود براين ضررکوتاه مدت برتري واولويت دارد./روزنامه اطلاعات