جایگاه آموزش‌های مهارتی در اقتصاد دانش‌بنیان
جایگاه آموزش‌های مهارتی در اقتصاد دانش‌بنیان
از آنجا که برنامه ریزی توسعه منابع انسانی مستلزم شناسایی دقیق و همه جانبه نیازهاست شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی و جایگاه آموزش های مهارتی در توسعه ی اقتصادی دانش بنیان می تواند نقش بسزایی داشته باشد.


ندای تجن_تعیین نیازهای کیفی گام اول در برنامه ریزی توسعه ی منابع انسانی است. توسعۀ منابع انسانی، شرط لازم نیل به اقتصاد مبتنی بر دانائی است و این توسعه بدون شناسایی نیازهای آموزشی مهارتی سرمایه انسانی میسر نیست.

علیرغم تأکید اسناد بالادستی و برنامه های کلان توسعۀ کشور بر توسعۀ مبتنی بر دانایی، سابقۀ نیازسنجی های منابع انسانی در سطح کلان صرفاً معطوف به برآوردهای کمی و تاحدودی تحلیل های کیفی از کمبودهای تخصصی آن است. به منظور شناسایی این نیاز و با مراجعه به اسناد مربوطه شامل نیازسنجی های ملّی در کشورهای پیشگام، پایگاه های اطلاعاتی از ویژگی های تخصصی نیروی کار و تحلیل های نظری از ویژگی های مورد نیاز سرمایۀ انسانی در اقتصادهای مبتنی بر دانش، ویژگیهای تخصصی مهارتی سرمایه های انسانی در این اقتصادها و بر اساس آن نیازهای آموزشی مهارتی سرمایه های انسانی کشور برای نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش تدوین شده است.
نیل به اقتصاد دانش بنیان، تشکیل و توسعه سرمایه اجتماعی و تحول در نظام ملی نوآور از جمله تحولات ساختاری مورد تاکید برنامه های بلند مدت توسعه ی کشور است. با توجه به شاخص های تشکیل دهنده کمبود کیفی نیروی کار، بارز است که ما در سازمان فنی و حرفه ای می توانیم با ارتقا دانش و کاهش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال سهم کوچکی در دانشبری اقتصاد اشتغال داشته باشیم.

روش های تولید و تجهیزات مربوط به تولید، توانمندی کارکنان برای کار کردن به طور مستقل، سطح آموزش و کارآموزی از موارد مهم در این امر می باشند. کارآفرینی مولد راهی برای تجاری سازی ایده های جدید و یا فناوری های نوین است در نتیجه ترویج کارآفرینی مولد رقابت را افزایش می دهد و اثر بخشی رفاه مردم را بهبود می بخشد.

از جمله کسب وکارهای مولد، کسب و کارهای دانش بنیان هستند زیرا دانش به طور ذاتی متفاوت از عوامل سنتی تولید، مانند نیروی کار سرمایه است. تعریف عمومی از منابع یا کسب و کارهای دانش بنیان وجود ندارد اما این توافق عمومی وجود دارد که شرکت های دانش بنیان سهم بالایی از دارایی های نامشهود دارند و به شدت بر نوآوری، به عنوان منبع مهم مزیت رقابتی، متکی هستند. به عبارتی، استفاده از اطلاعات یا سایر فناوری های پیشرفته و تحقیقاتی بخش های مبتنی بر دانش را کسب و کارهای دانش بنیان تعریف می کنند. فراوانی منابع به دلیل گسترش دانش در تمام سطوح و تدارک نیروی کار آموزش دیده و مطلع در این اقتصاد، دانش و مهارت دارایی های کلیدی هستند . به عبارت دیگر سرمایه های انسانی زیر بنای تامین این وجه می‌باشند. از آنجا که تدارک منابع مذکور یا به عبارتی برنامه ریزی توسعه منابع انسانی مستلزم شناسایی دقیق و همه جانبه نیازهاست شناسایی ویژگی های سرمایه انسانی و جایگاه آموزش های مهارتی در توسعه ی اقتصادی دانش بنیان می تواند نقش بسزایی داشته باشد.


نویسنده:هاجر خلیلی پایین دزایی،کارشناس روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای مازندران

منابع:

باقرصاد, وجیه, داوری, سفیدبری – فصلنامه علمی کارافن, 2021 – karafan.tvu.ac.ir‏

معصومه قارون٬یعقوب انتظاری-
نشریه صنعت و دانشگاه٬ ۱۳۹۱