بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از ایستگاه شهرستان آمل
بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان از ایستگاه شهرستان آمل

به گزارش ندای تجن_بازدید میدانی موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، از ایستگاه‌های۶۳کیلو ولت آمل ۱، الغدیر، آمل ۵ شهرستان آمل انجام شد.

به گزارش ندای تجن_بازدید میدانی موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، از ایستگاه‌های۶۳کیلو ولت آمل ۱، الغدیر، آمل ۵ شهرستان آمل انجام شد.