بازدید از طرح اجرای مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن لسانی
بازدید از طرح اجرای مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن لسانی

منصورعلی زارعی و بابایی کارنامی نمایندگان مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی به همراه جعفری مدیرعامل آبفای کشور و بخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و برارزاده مدیرعامل آبفای استان از طرح اجرای مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن لسانی در شهرستان ساری بازدید کردند. عکس:امیرعلی عبادی

منصورعلی زارعی و بابایی کارنامی نمایندگان مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی به همراه جعفری مدیرعامل آبفای کشور و بخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و برارزاده مدیرعامل آبفای استان از طرح اجرای مقاوم سازی و انشعاب از کف مخزن لسانی در شهرستان ساری بازدید کردند.

عکس:امیرعلی عبادی