جشن منتظران حضرت مهدی(ع) در قائمشهر
جشن منتظران حضرت مهدی(ع) در قائمشهر

به گزارش ندای تجن_سید محمود حسینی پور استاندار مازندران مهمان جشن بزرگ منتظران حضرت مهدی (ع)در قائمشهر شد.

به گزارش ندای تجن_سید محمود حسینی پور استاندار مازندران مهمان جشن بزرگ منتظران حضرت مهدی (ع)در قائمشهر شد.