فیلم/گزارش نشا به شیوه صنعتی
فیلم/گزارش نشا به شیوه صنعتی
گزارشی که همکار ما از نشا به شیوه صنعتی در روستای مته کلای سوادکوه تهیه کرده است را با هم می بینیم.

به گزارش ندای تجن- نشا برنج به شیوه صنعتی به تازگی در مزارع کشاورزی مازندران ترویج شده است، استفاده از این روش مدت زمان نشا و استفاده از کارگر را کاهش می دهد.

در حال حاضر برخی از کشاورزان از این روش برای نشا در مزارع خود استفاده می کنند.

گزارشی که همکار ما از نشا به شیوه صنعتی در روستای مته کلای سوادکوه تهیه کرده است را با هم می بینیم.