ما می‌توانیم نه، ما توانستیم
ما می‌توانیم نه، ما توانستیم

به گزارش ندای تجن- باید در ادبیات گفتمان نظامی، پزشکی، نانو، هسته ای واژه ما می توانیم را دور افکنده و با اقتدار و سرفراز بگوییم: #ما_توانسته_ایم. آری پیشرفتهای چشمگیر و ستایشگر در صنایع نظامی، علوم پزشکی، هوافضا، نانو، هسته ای در کمال قدرت و مسرت ما توانسته ایم در جهان صاحب مقامی درخور توجه […]

به گزارش ندای تجن- باید در ادبیات گفتمان نظامی، پزشکی، نانو، هسته ای واژه ما می توانیم را دور افکنده و با اقتدار و سرفراز بگوییم: #ما_توانسته_ایم. آری پیشرفتهای چشمگیر و ستایشگر در صنایع نظامی، علوم پزشکی، هوافضا، نانو، هسته ای در کمال قدرت و مسرت ما توانسته ایم در جهان صاحب مقامی درخور توجه شویم و این موضوع را شادمانه فریاد می زنیم.

لیک با تمام وجود می گویم در صنایع خودروسازی، مسکن، معیشت مردم، ایجاد کار، تولید، فرهنگ و هنر واژه می‌توانیم را با کلمه: #شده_یک_رویا، تعویض کنیم زیرا در این موارد مدیران ما بی کفایت بوده و هستند.

سوال آحاد ملت مظلوم اما قهرمان ایران با همه اقوام و مذاهب از مدیران این است چرا مدیران صنایع نظامی، علوم پزشکی، هوافضا، نانو، هسته ای به توانسته ایم رسیده اند لیک مدیران صنایع خودروسازی، مسکن، معیشت مردم، ایجاد کار، تولید، فرهنگ و هنر از می توانیم به شده یک رویا رسیده اند؟ آیا تحریم فقط در حوزه شما بوده و آن مدیران موفق اسیر تحریم نبوده اند؟ مشکل کجاست!؟

ادامه دارد