محرم ماه حج اندیشه /۳
محرم ماه حج اندیشه /۳

ندای تجن- وقتی مذهب علیه مذهب می شود و خرافه پرستی و بدعت همراه با جهل و جهنم می شود، دیگر مذهب اندیشه پرور قربانی باید شود در طول تاریخ همیشه مذهبِ تقلیدی و تسکینی، پایگاه مشترک استعمار خارجی، استثمار طبقاتی، استبداد سیاسی و استحمار فکری و عقلی بوده است، مذهب اجتهادی و انقلابی خطری […]

ندای تجن- وقتی مذهب علیه مذهب می شود و خرافه پرستی و بدعت همراه با جهل و جهنم می شود، دیگر مذهب اندیشه پرور قربانی باید شود در طول تاریخ همیشه مذهبِ تقلیدی و تسکینی، پایگاه مشترک استعمار خارجی، استثمار طبقاتی، استبداد سیاسی و استحمار فکری و عقلی بوده است، مذهب اجتهادی و انقلابی خطری است که این هر چهار قطب را برای دفع آن در کنار هم قرار می‌دهد.

و هرچند این قطب‌ها با هم اختلافاتی هم داشته باشند، در سرکوبی سریع و بی‌امان آن، تن واحد می‌شوند. از زمان صفویه تشیع سیاسی رواج گرفت تا مردم ایران را مقابل امپراطوری عثمانی سنی مذهب متحد کند.

در همین عصر بود که ترویج تشیع رواج یافت و مذهب رسمی ایران شناخته شد لیک صفویه از تشیع فقط اسمش را تبلیغ می کرد نه تفکرش را… آنچه در سلسله های بعدی هم قوام یافت همین نوع مذهب شیعه بود که کاری به حکومت نداشته باشد و دنبال فروغ دین باشد نه اصول دین، برای همین همیشه جریان تشیع علوی مقابل تشیع صفوی قرارگرفت و فرزندان چنین افکاری را در تبعید و زندان پیدا می کردیم.

حسین وارث پرچم سرخی است که از آدم، همچنان دست به دست، بر سر دست انسانیت می‌گردد و اکنون به دست او رسیده است و او نیز با اعلام این شعار که هر ماهی محرم است و هر روزی عاشورا و هر سرزمینی کربلا این پرچم را دست‌به‌دست به همه راهبران مردم و همه آزادگان عدالت‌خواه در تاریخ بشریت سپرده است.

و این است که در آخرین لحظه‌ای که می‌رود تا بمیرد و پرچم را از دست بگذارد، به همه نسل‌ها در همه عصرهای فردا فریاد برمی‌آورد که: آیا کسی هست که مرا یاری کند؟

ادامه دارد

بهزاد مختاری