انتصاب سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران
انتصاب سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران

به گزارش ندای تجن- سرپرست گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران منصوب شد. براساس این گزارش طی حمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ، مهدی اسحاقی به عنوان سرپرست معاونت گردشگری اداره کل منصوب شد.

به گزارش ندای تجن- سرپرست گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران منصوب شد.

براساس این گزارش طی حمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ، مهدی اسحاقی به عنوان سرپرست معاونت گردشگری اداره کل منصوب شد.