میدان نور، هویتی بومی و زیبا
میدان نور، هویتی بومی و زیبا
این طرح که مبنایش در نظر گرفتن شرایط مکانی که از یک سو ساحل دریا و بستر رفت و آمد گردشگران و از سوی دیگر مردم شریف بومی شهر است توانسته پلی بین این دو نگرش را ایجاد کند.

‍ ندای تجن-پس از سالها بهرحال میدان اصلی شهر نور دارای نمادی با هویت بومی و زیبا را بخود خواهد دید. از جمع آوری المان قبلی تا شروع اقدام عملیاتی برای ساخت المان جدید شهر نور ما شاهد کش و قوس های فراوان بودیم لیک نهایتا شهرداری و شورای اسلامی شهر نور یک طرح مناسب برای مرکز شهر تهیه و در حال اجرا دارد.

این طرح که مبنایش در نظر گرفتن شرایط مکانی که از یک سو ساحل دریا و بستر رفت و آمد گردشگران و از سوی دیگر مردم شریف بومی شهر است توانسته پلی بین این دو نگرش را ایجاد کند.

در ساخت این المان اعتقادات مذهبی هم انقلابی ولایی را در نظر گرفته است و در کنار این همه ویژگی های شایسته، فلکه را به معنای واقعی یک میدان تغییر داده است.

پ.ن. بزودی طی مصاحبه با شهردار شهر نور دکتر مهدی توکلی بیشتر در مورد انتخاب این طرح و مفاهیم آن به گفتگو خواهم پرداخت.

بهزادمختاری