مهندس گهروسی به عنوان مدیر حوزه نظارت شهرستان نور معرفی شد
مهندس گهروسی به عنوان مدیر حوزه نظارت شهرستان نور معرفی شد

️به گزارش ندای تجن- با حضور معاون جنگل کاری اداره کل ، رییس اداره ، حراست ، سرجنگلبانی های تابع و مدیران شرکت های حفاظتی، مهندس گهروسی به عنوان مدیرجدید حوزه نظارت شهرستان نور معرفی و از زحمات مهندس بابایی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

️به گزارش ندای تجن- با حضور معاون جنگل کاری اداره کل ، رییس اداره ، حراست ، سرجنگلبانی های تابع و مدیران شرکت های حفاظتی، مهندس گهروسی به عنوان مدیرجدید حوزه نظارت شهرستان نور معرفی و از زحمات مهندس بابایی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شد.