فراخوان شرکت در کنگره ملی بانوان تاثیرگذار
فراخوان شرکت در کنگره ملی بانوان تاثیرگذار
محدودیتی در سطح فعالیت برای ثبت نام در این سامانه وجود ندارد و تمامی بانوان متقاضی از سراسر ایران در سطوح فعالیت ملی، استان، شهرستان میتوانند مشخصات و رزومه خود را ثبت نمایند.

ندای تجن-با عنایت به اجرای کنگره ملی بانوان تاثیرگذار توسط معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حضور زنان فعال تمامی عرصه ها در جهت شرکت بانوان فعال در این رویداد جهت ثبت نام به آدرس www.banooiran.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است محدودیتی در سطح فعالیت برای ثبت نام در این سامانه وجود ندارد و تمامی بانوان متقاضی از سراسر ایران در سطوح فعالیت ملی، استان، شهرستان میتوانند مشخصات و رزومه خود را ثبت نمایند.