لزوم در نظر گرفتن برنامه مشخص برای اصناف کشاورزی/اتاق اصناف کشاورزی در سطح استان باید هویت بخشیده شود
لزوم در نظر گرفتن برنامه مشخص برای اصناف کشاورزی/اتاق اصناف کشاورزی در سطح استان باید هویت بخشیده شود
مومنی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کشاورزی در سطح استان باید هویت بخشیده شود چراکه کشاورزی مازندران در بخش های مختلف راهبردی ترین استان در کشور است، ادامه داد: کشاورزان باید از اتحادیه های خود مطالبه داشته باشند و اگر این اتحادیه ها شکل گیرد کشاورزان هم مطالبات خود را از اتحادیه های مربوط به خود پیگیر خواهند شد.

ندای تجن-بابک مومنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی با بیان اینکه تعاون روستایی به عنوان دبیر این جلسه است و جلسات اصناف کشاورزی باید ساختارمند باشد و نظم‌دهی آن سرلوحه کار قرار گیرد، افزود: باید برنامه مشخص برای این صنف در نظر گرفته شود و همه برنامه ها بر اساس این برنامه ها ریل‌گذاری شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: مراکز جهاد کشاورزی مازندران در تشکیل صنف کشاورزی نقش مهمی دارند و مراکز با برگزاری برنامه های ترویجی شناخت لازم را از این صنف خواهند داشت و به جامعه مخاطب خود که همان کشاورزان هستند ارایه خواهند کرد.

مومنی با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کشاورزی در سطح استان باید هویت بخشیده شود چراکه کشاورزی مازندران در بخش های مختلف راهبردی ترین استان در کشور است، ادامه داد: کشاورزان باید از اتحادیه های خود مطالبه داشته باشند و اگر این اتحادیه ها شکل گیرد کشاورزان هم مطالبات خود را از اتحادیه های مربوط به خود پیگیر خواهند شد.

وی با بیان اینکه اتحادیه ها باید از منافع خود دفاع کنند و منافع خود را تامین کنند و پشتیبانی لازم را از جامعه مخاطب خود داشته باشند، اظهار کرد: جلسات شورای سیاست گذاری بخش کشاورزی دوباره آغاز خواهد شد و تشکیل اتاق اصناف بخش کشاورزی در این جلسه مطرح خواهد شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ارائه هرگونه خدمات حمایتی و پاسخ به مطالبه گری باید منوط به شناسنامه دار بودن کشاورزی در دل صنف کشاورزی باشد.