بازدید سرزده رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امور حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی
بازدید سرزده رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امور حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امورات حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی و اماکن ایست و بازرسی و گلوگاه های قاچاق چوب آلات جنگلی در حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) بطور سرزده بازدید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از روند امورات حفاظتی در واحدهای منابع طبیعی و اماکن ایست و بازرسی و گلوگاه های قاچاق چوب آلات جنگلی در حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) بطور سرزده بازدید کرد.