استاندار مازندران حامی ایتام شد
استاندار مازندران حامی ایتام شد
براساس گزارش روابط عمومی استانداری -حسینی پور با هدف مشارکت در کمک به ایتام خودش به همراه همسر حمایت از 20یتیم را بر عهده گرفت.

به گزارش ندای تجن- سید محمودحسینی پور استاندار مازندران و همسرش حامی تعدادی از ایتام مازندران شدند.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری -حسینی پور با هدف مشارکت در کمک به ایتام خودش به همراه همسر حمایت از 20یتیم را بر عهده گرفت.