فراهم شدن زیرساخت لازم در بسترسامانه جامع تجارت برای رفع تعهد ارزی صادرات ریالی سال1397
فراهم شدن زیرساخت لازم در بسترسامانه جامع تجارت برای رفع تعهد ارزی صادرات ریالی سال1397
او افزود: کلیه صادرکنندگانی که در سال 1397 صادرات ریالی داشتند، می توانند با پرداخت مبلغ ریالی تعیین شده برای مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات این سال اقدام نمایند.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی ؛ محسن کاکویی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اعلام این خبرگفت: به منظور رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به روش تبدیل و تسویه دیون ناشی از تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال 1397 به ریال، زیر ساخت های لازم در بستر سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

او افزود: کلیه صادرکنندگانی که در سال 1397 صادرات ریالی داشتند، می توانند با پرداخت مبلغ ریالی تعیین شده برای مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات این سال اقدام نمایند.

وی در پایان اشاره کرد: تبدیل دیون ناشی از تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال 1397 به ریال از طریق پرداخت ریال به حساب خزانه دولت و از درگاه ایجاد شده در بستر سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir  امکان پذیر خواهد بود.

یادآور می شود اطلاعیه این موضوع در سایت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به آدرس  mzr.mimt.gov.ir  بارگزاری شده است.