افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
محرم ماه حج اندیشه /۳ 01 مرداد 1402
یادداشت/

محرم ماه حج اندیشه /۳

ندای تجن- وقتی مذهب علیه مذهب می شود و خرافه پرستی و بدعت همراه با جهل و جهنم می شود، دیگر مذهب اندیشه پرور قربانی باید شود در طول تاریخ همیشه مذهبِ تقلیدی و تسکینی، پایگاه مشترک استعمار خارجی، استثمار طبقاتی، استبداد سیاسی و استحمار فکری و عقلی بوده است، مذهب اجتهادی و انقلابی خطری […]