نگاه اقتصادی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند به تفکیک زباله 29 مهر 1400
رییس سازمان مدیریت پسماند در صحن شورا مطرح کرد:

نگاه اقتصادی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند به تفکیک زباله

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در محل صحن شورای شهر درباره طرح تفکیک جامع این سازمان که با نگه اقتصادی و فرهنگی تدوین شده، صحبت کرد.