افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
فلسفه وریشه‌های تاریخی وکهن شب‌چله در بین سیستانی‌های گلستان؟؟ 29 آذر 1401

فلسفه وریشه‌های تاریخی وکهن شب‌چله در بین سیستانی‌های گلستان؟؟

شب چله که از مناسبت‌های مهم کیهانی ایرانیان است ودر این شب از دیرباز اقوام ایرانی دارای آداب ورسوم ویژه‌ای بوده‌اند..یکی از اقوام که در استان گلستان همانند سایر هموطنان دارای آداب ورسوم ویژه‌ای در شب‌چله هستند,سیستانی‌های گلستان می‌باشند که به سراغ محمدآذری محقق فرهنگ عامه ومدیر بنیادنیمروز رفتیم واز ایشان در خصوص شب چله در بین سیستانی‌ها وبخصوص سیستانی‌های گلستان ومازندران وخراسان شمالی سوال کردیم.