افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
قلم شکافت! 22 مهر 1402
یادداشت.

قلم شکافت!

به گزارش ندای تجن- یادداشتی درباره شهادت خبرنگاران فلسطینی از بهزادمختاری را در متن زیر می خوانید: چون قلم اندر نوشتن می شتافتچون به عشق آمد قلم بر خود شکافتچون سخن در وصف این حالت رسیدهم قلم بشکست و هم کاغذ دریدهر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به عشق آیم خجل گردم از […]