افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
ضمانت شخصی دادم تا سالن را به سینما کانون تبدیل کنم 13 بهمن 1401
مدیرکل سابق کانون پرورش فکری مازندران مطرح کرد:

ضمانت شخصی دادم تا سالن را به سینما کانون تبدیل کنم

تلاش کردم با شناخت فرصت‌ها بسترسازی انجام دهم که در همین راستا سینما کانون را در اینجا راه اندازی کردم؛ با توجه به اینکه در طول سال تنها یک ماه از سالن استفاده می کردیم با پیگیری و ضمانت شخصی آن را تبدیل به سینما کردم.