افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
قيمت 09 بهمن 1400
اقتصادبه زبان ساده:علیرضاخانی/

قيمت

. برهمين اساس وزارت صمت پس از پژوهشي مفصل و مطالعه‌اي دقيق طرح حذف قيمت مصرف كننده و درج قيمت توليد كننده را اجرا كرده كه هم اكنون در سه فاز انجام شده و فاز چهارم آن از اواخر بهمن اجرا مي‌شود.