افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 26 May , 2024
حاج احمد آقا دارای یک رأی مستقل بود/جامعه اسلامی باید به ولایت متعبد باشد؛ اما در پرتو استقلال رای، آزادی بیان و نترسیدن از تکفیرها/امام خیلی شخصیت زن را والا و بالا می‌دید 26 اسفند 1401
گزارش:

حاج احمد آقا دارای یک رأی مستقل بود/جامعه اسلامی باید به ولایت متعبد باشد؛ اما در پرتو استقلال رای، آزادی بیان و نترسیدن از تکفیرها/امام خیلی شخصیت زن را والا و بالا می‌دید

به امام عشق می ورزید و مقلد امام و به تعبیر برخی بزرگان ذوب در امام بود. ولی همه می‌دانند که حاج احمد آقا دارای یک رای مستقل بود و نظرات و انتقادات خودش را مطرح می کرد‌. آنقدر در این خصوصیت برجسته بود که بعضی‌ها به غلط فکر می کردند که یادگار امام از امام زاویه گرفته است.