توليد انرژي خالص نيروگاه شهيدسليمي نکا بيش از 7 درصد افزايش يافت 06 آبان 1400
طي هفت ماه ابتداي امسال و در مقايسه با سال گذشته:

توليد انرژي خالص نيروگاه شهيدسليمي نکا بيش از 7 درصد افزايش يافت

نيروگاه شهيدسليمي نکا در هفت ماه ابتداي امسال بالغ بر 6 ميليارد و 793 ميليون و 305 هزارکيلووات ساعت انرژي توليد کرد.